Algemene verkoopsvoorwaarden

maandag 14 november 2016

Hieronder vindt u onze verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk binnen de 30 dagen, zonder korting.
Bij niet-betaling zal een nalatigheidsintrest gerekend worden van 12% per maand, te rekenen vanaf de eerste van de eerste maand volgend op de factuurdatum.
Indien de betaling langs de gerechtelijke weg moet gevorderd worden, zal het factuurbedrag verhoogd worden 20% met een minimum van €75.

Klachten in verband met de geleverde of geplaatste goederen moeten uiterlijk geschieden binnen de 8 dagen na levering en dienen aangetekend te gebeuren.

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Een vertraging in de levering of plaatsing kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot het toekennen van interesten of schadevergoeding.

Alle niet-betaalde goederen blijven onze eigendom, zelfs wanneer zij aan derden werden doorverkocht.